Gaýtadan ulanylýan gaplama

Banne-kompost gaplamak1

“PACKMIC” ähli görnüşli haltalary gaýtadan ulanyp boljak görnüşde öndürip biler, önümiň dowamlylygyny dowam etdirer.Plasticeke-täk plastmassa görnüşine geçmek bilen haltaň energiýasy we daşky gurşawa täsiri ep-esli azalýar we içerki ýumşak plastmassa gaýtadan işlemek arkaly aňsatlyk bilen zyňylyp bilner.

Muny adaty gaplama ekwiwalenti bilen deňeşdireniňde (dürli görnüşli plastmassa gatlaklary sebäpli gaýtadan ulanyp bolmaýar) we “ýaşyl eko-sarp edijiňiz” üçin bazarda durnukly çözgüt taparsyňyz.Indi taýýar.

Gaýtadan ulanylmaly

Umuman, plastmassa galyndylary adaty neýlon, folga, metallaşdyrylan we PET gatlaklaryny aýyrmak arkaly azalýar.Muňa derek, haltalarymyz ýönekeý plastmassa gaýtadan işlemek üçin sarp edijiler ony ýönekeý bir gatlakdan peýdalanýarlar.

Bir halta ulanyp, halta aňsatlyk bilen tertiplenip, soňra hiç hili ýol hapalanmazdan gaýtadan işlenip bilner.

1
1

PACKMIC kofe gaplamasy bilen ýaşyl öwüriň

Kompostable kofe gaplamasy

Ulanylýan kompost gaplaýyş materiallary ASTM D6400 kepillendirilen!Senagat taýdan kompostable

önümler we materiallar täjirçilik kompost gurşawynda, ýokary temperaturada we mikrob işjeňligi bilen birlikde alty aýyň içinde doly biodegrasiýa etmek üçin niýetlenendir.

Öý kompost önümleri we materiallary 12 aýyň içinde öý kompost gurşawynda, daşky gurşaw temperaturalarynda we tebigy mikrob jemgyýeti bilen doly biodegrasiýa etmek üçin niýetlenendir.Bu önümleri täjirçilik taýdan kompostly kärdeşlerinden tapawutlandyrýan zat.

Gaýtadan ulanylýan kofe gaplamasy

Ekologiýa taýdan arassa we 100% gaýtadan ulanylýan kofe haltamyz, pes dykyzlykly polietilenden (LDPE), aňsat ulanylyp we gaýtadan işlenip bilinýän ygtybarly materialdan ýasalýar.Çeýe, çydamly we aşaga çydamly we azyk senagatynda giňden ulanylýar.

Adaty 3-4 gatlagy çalşyp, bu kofe haltasynda diňe 2 gatlak bar.Önümçilik wagtynda az energiýa we çig mal ulanýar we ahyrky ulanyjy üçin zyňylmagyny aňsatlaşdyrýar.

LDPE gaplamak üçin özleşdirme opsiýalary, ululyklaryň, şekilleriň, reňkleriň we nagyşlaryň giň toplumyny öz içine alýan tükeniksiz

2202