Hil kepilligi

1

BRCGS gaplaýyş materiallary Global standart, bir sahypa ýa-da işe hil taýdan kepillendirilen, kanuny taýdan laýyk we hakyky önümleri hödürleýändigini görkezýär.

Global azyk howpsuzlygy başlangyjy (GFSI) tarapyndan ilkinji bolup ykrar edilen BRCGS gaplaýyş materiallary indi 6-njy neşirinde bolup, dünýä senagatynyň esasy görkezijisine öwrüldi.Diňe azyk gaplaýyş öndürijileri tarapyndan däl, eýsem ähli üpjünçilik zynjyry boýunça ähli amaly gaplama öndürijileri tarapyndan hem ulanylýar.

Bu standart amallar üçin ulanylýar:

Öwürmek ýa-da çap etmek üçin gaplama materiallaryny öndüriň

Goşmaça önümi gaýtadan işlemek ýa-da gaýtadan gaplamak bolan ýerlerden gaplama materiallaryny üpjün ediň

Beýleki öwrülmedik ýa-da ýarym öwrülen we ulanylýan ýa-da birleşdirilen önümçilik we üpjünçilik.

* Çeşme:https://www.brcgs.com/our-standards/packaging-materials/

2

Cörite kofe birleşigi (SCA) açyklygyň, öz içine almagyň we umumy bilimleriň güýjüne esaslanan söwda birleşigi.SCA-nyň maksady, kofeni tutuş gymmatlyklar zynjyry üçin has durnukly, deňhukukly we gülläp ösýän işjeňlige öwürmek üçin global kofe jemgyýetlerini ösdürmekdir.Kofe daýhanlaryndan başlap, baristalara we horazlara çenli, agzalygymyz kofe gymmaty zynjyrynyň her elementini öz içine alýar.SCA ýörite kofe pudagynda birleşdiriji güýç hökmünde çykyş edýär we bilelikdäki we progressiw çemeleşme arkaly dünýädäki ülňüleri ýokarlandyrmak arkaly kofeni has gowulaşdyrmak üçin işleýär.Adalatly pudagy gurmaga bagyşlanýar,

Hemmeler üçin durnukly we terbiýe berýän SCA, köp ýyllyk kofe jemgyýetinden düşünje we ylham alýar.

* Çeşme:https://sca.coffee/about

3

“Sedex” ahyrky müşderiler bilen aragatnaşyk saklamagyň täsirli we tygşytly usulyny üpjün edýär, sebäbi maglumatlaryň bir toplumyny birnäçe müşderi bilen paýlaşyp bilersiňiz.Bu, size we müşderileriňize gowulaşmaga ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän birnäçe barlaglaryň zerurlygyny azaltmaga kömek edýär.

* Çeşme:https://www.sedex.com/