Önümler

 • Deňiz garynja şiresi üçin üýtgeşik şekilli gaplama halta laminirlenen plastik ýylylyk möhürlenip bilinýän halta sumkasy

  Deňiz garynja şiresi üçin üýtgeşik şekilli gaplama halta laminirlenen plastik ýylylyk möhürlenip bilinýän halta sumkasy

  Üýtgeşik gaplama dizaýnlary bilen ýasalan şekilli haltalar önümiňizi tekjede özüne çekiji edýär. Şekilli haltajyklar dik durmak ýa-da bölek gutyda ýa-da kartonda ýerleşdirmek üçin amatly. Customörite çap edilen grafikalar, UV lak, özüne çekiji görnüş deňiz deňziňizi döredýär. şiresi ajaýyp görünýär. Iýmitler, goşundylar, şireler, souslar we ýörite önümler we ş.m.“Packmic” çeýe gaplaýyş öndürijisidir, markalaryňyz üçin ajaýyp gaplama ýasamak üçin dürli talaplary dürli görnüşe, ululygyna, açylyşyna we beýleki aýratynlyklaryna laýyklaşdyryp bileris.

 • Custörite çap edilen 250g klapan we zip bilen gaýtadan işleýän kofe sumkasy

  Custörite çap edilen 250g klapan we zip bilen gaýtadan işleýän kofe sumkasy

  Ekologiýa taýdan arassa gaplama Has möhüm bolmak.Packmic customörite çap edilen gaýtadan işleýän kofe haltalaryny ýasamak.Gaýtadan işleýän haltalarymyz LDPE pes dykyzlykly poliden 100% öndürildi.PE esasly gaplaýyş önümleri üçin gaýtadan ulanylyp bilner. Gap-gaç haltajyklaryndan, gapjykdan we tekiz haltalardan, guty haltalardan ýa-da tekiz aşaky haltalardan çeýe şekiller, gaýtadan işleýän gaplama materialy dürli formatda işläp biler. 250g 500g 1kg kofe noýbasy üçin çydamly. kislorod we suw bugy. Çeýe laminirlenen material hökmünde ajaýyp saklanyş möhletine eýe boluň.Iýmit, içgi we gündelik önümler pudagynda giňden ulanylýar.Reňkleri çap etmegiň çägi ýok. Nokat, päsgelçilik häsiýetini ýokarlandyrmak üçin EVOH rezininiň inçe gatlagydyr.

 • Probiotics Gaty içgi belok tozy Saket halta iýmit şeker dik dik doldurma möhürleýji gaplama köp funksiýaly gaplaýyş filmi

  Probiotics Gaty içgi belok tozy Saket halta iýmit şeker dik dik doldurma möhürleýji gaplama köp funksiýaly gaplaýyş filmi

  Probiyotikler sagdyn iýmitdir.Prebiotikler çişmek we iç gatamagy ýaly umumy iýmit siňdiriş meselelerine kömek edip biler, mineral bio-barlygyny ýokarlandyryp biler, hatda doýgunlygy we horlanmagy hem kömek edip biler.

  Laminirlenen material alýumin folga gurluşy probiotikleri goramaga kömek edýär. Şeýle hem, içegelerde täsirli hereket edip biljekdigini we hemişe pes temperaturada saklanmagynyň zerurlygyny üpjün edýän probiyotikleriň işjeňligini gulplaýar.

  Çeňňek taýajyk görnüşine gaplanan rulonly film, götermek aňsat.Islän wagtyňyz ofisde ýa-da öýde lezzet alyň. Gaplamak probiotik poroşokynyň amaly bahasyny saklamaga kömek edýär.

  Probiyotikleri belli bir görnüşe, spesifikasiýa we ululyga görä gaplamak diňe bir owadan görünmän, aýlanyş prosesinde has amatly edýär.Mukdary, agramy we ş.m. saýlamak ýönekeý.

 • Çygly süpürgiç gaplamasy omörite çap edilen laminirlenen film

  Çygly süpürgiç gaplamasy omörite çap edilen laminirlenen film

  Awtomatik gaplamak laminirlenen film, gaplamagyň netijeliligini ýokarlandyrýar.Gaplamagyň bahasyny arzanlatmak.Müşderi tarapyndan material gurluşy maslahat berilip ýa-da karar berilip bilner.Printörite çap edilen grafikalar tekjäniň ünsüni özüne çekýär. Filmimiziň ygtybarly we yzygiderli ýerine ýetirilmegi sebäpli öňdebaryjy şahsy ideg süpürgiç markasy Honest, OEM öndürijilerini we şertnamaly gaplaýjylary süpürýär. El arassalaýjy süpürgiç gaplamak ýaly şahsy arassalaýyş önümleri üçin giňden ulanylýar. , çaga süpürgiç gaplamasy, makiýa rem aýyryjy süpürgiç gaplama,aýal süpürgiçler, süpürgiç süpürgiçler, çygly hajathana kagyzlary we dezodorant süpürgiçler.

 • 1.3kg Çap edilen Gury It Iýmit Gaplamak Zipper we ýyrtyk düwmeler bilen dur

  1.3kg Çap edilen Gury It Iýmit Gaplamak Zipper we ýyrtyk düwmeler bilen dur

  Laminirlenen fermuar haltalary, ýokary päsgelçilikli gaplamalara mätäç çygly we gury it iýmitleri üçin amatlydyr .Bu gatlaklardan çyglylykdan, howadan we ýagtylykdan iň ýokary goragly.Doypacks, şeýle hem köp gezek açylyp we ýapylyp bilinýän ýapyklyk bilen üpjün edilýär.Öz-özüňi goldaýan aşaky gusset haltajyklaryň bölek tekjede erkin durmagyny üpjün edýär.Tohum önümleri, öý haýwanlary üçin goşmaça önümler üçin amatly.

 • OEM omörite çap edilen iýmit derejesi Haýwan iýmit gaplaýyş üpjün ediji we önümçilik

  OEM omörite çap edilen iýmit derejesi Haýwan iýmit gaplaýyş üpjün ediji we önümçilik

  Haýwan iýmit önümlerini gaplamak üçin haltajyklar. It bejergisi, pişik, organiki haýwan iýmiti, it süňkleri ýa-da çeýnemek üçin amatly, Bakies kiçi itler üçin bejergi. Haýwan iýmit haltalarymyz haýwanlar bilen bezelendir. Highokary päsgelçilikler, çydamlylyk we punktura- Garşylyk, gaýtadan ulanyp boljak. 5-15 iş gününiň dowamynda (çeper eserleriň tassyklamagy bilen) ýokary kesgitli grafika, janly reňkler bilen çap etmek.

 • Çap edilen pişik litter gaplaýyş haltalary

  Çap edilen pişik litter gaplaýyş haltalary

  Cathli pişik hapa gaplaýyş haltalary siziň aýratynlyklaryňyza çap edilip bilner. Pişik zibil haltalarynyň hemmesi FDA SGS standart iýmit derejesindäki materialdan peýdalanýar. Täze markalar ýa-da dükanlarda bölekleýin gaplamak üçin ajaýyp gymmatly gaplama aýratynlyklaryny we formatlaryny bermäge kömek ediň.Guty haltalary ýa-da tekiz aşaky haltalar, aşaky haltalar pişik hapa zawodlary ýa-da dükanlary tarapyndan meşhurlyk gazandy. Biz gaplama görnüşine açyk.

 • Kratom kapsulasy planşet tozy üçin çap edilen dik durmak fermuar sumkasy

  Kratom kapsulasy planşet tozy üçin çap edilen dik durmak fermuar sumkasy

  • Customörite çap edilen bölek satuw taýyn lomaý kratom haltalarymyz dürli göwrümde we formatda gelýär.4ct-den 1024ct ýa-da gram.
  • Sarp edijiler täze lezzet almaklary üçin ýokary päsgelçilikli ýylylyk möhürleýji fermuar torbalary.Ora-da federal synag talaplaryny ýerine ýetirmek üçin üçünji tarap edaralary tarapyndan synagdan geçen we tassyklanan çaga çydamly ziplok.
  • Torba açylansoň, fermuaryň ýokarsy birnäçe gezek gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Kratom tozy, kratom kapsulalary we kratom planşetleri üçin amatly.
  • Maddy gurluşlar üçin kraft kagyzy organiki kratom önümleri üçin elýeterlidir. Torbalary dik durmaga mümkinçilik berýän haltajyklary ýokaryk galdyryň. Ekranyňyzy dik durup düzüň.
  • Resolutionokary ölçegli çap etmek markalaryňyzy has aňsat tapýar.
  • Hil priýokgaplamak ahyrky sarp edijileri markalary tanamaga we satyn almagy gaýtalamaga çagyrýar.
  • Kanab önümlerini ýagtylyga çydamly we howa geçirijilik häsiýetleri sebäpli saklamak ýa-da daşamak üçin iň amatly.
 • Çap edilen iýmit ammary metal köp gatlakly tohum gaplaýyş haltalary Howa geçiriji fermuar haltalary

  Çap edilen iýmit ammary metal köp gatlakly tohum gaplaýyş haltalary Howa geçiriji fermuar haltalary

  Tohumlar näme üçin gaplaýyş haltalaryna mätäç?Tohumlar germetiki möhürlenen haltalary talap edýär. Guradylandan soň suw buglarynyň siňmeginiň öňüni almak üçin ýokary barýer gaplamasy, her halta aýratyn saklaň we tohumlaryň mör-möjeklerden we kesellerden hapalanmagynyň öňüni alyň.

 • Çap edilen deňiz ösümlikleriniň iýmit gaplaýyş haltalary üçin haltajyklar

  Çap edilen deňiz ösümlikleriniň iýmit gaplaýyş haltalary üçin haltajyklar

  Iýmitlenmeden doly deňiz ösümlikleri. Deňiz ösümliklerinden taýýarlanan köp sanly iýmit bar. Deňiz ösümlikleriniň çüýrük, deňiz çöketligi, guradylan deňiz ösümlikleri, deňiz ösümlikleri we ş.m. & hil.Packmic çap edilen köp gatly gaplama önümi uzak möhletli önüm öndürýär.Gün şöhlesi we çyglylyk päsgelçiligi deňiz ösümlikleriniň arassa tagamyny saklaýar. Surat effekti ýaly adaty çap grafikalary.Gaýtadan ulanylýan ziplok, bir gezek açylandan soň sarp edijileri täzeden lezzet alýar. Şekilli haltalar gaplamany has özüne çekiji edýär.

 • Granola üçin ýörite çap edilen stand up gaplama haltalary

  Granola üçin ýörite çap edilen stand up gaplama haltalary

  Granola däneli şahsyýetiňizi ertirlik nahary gaplamak bilen tapawutlandyryň!“Packmic” dürli gaplama çözgütleri, hünärli maslahatlar, iýmit üçin ýokary hilli üpjün edýär. Granola üçin haltalary ýa-da kiçi haltalary ýerleşdiriň.Ykjam we saklamak aňsat. Asyl grafika müşderileriňize aýtmak isleýän habarlaryňyzy berýär.Gaýtadan ulanylýan ziplok, işli irden açyk we ýakyn wagty tygşytlaýar.250g 500g 1kg ýaly bölek gaplamalardan başga-da dürli granola üçin meşhur.Arassa süle nahary ýa-da hoz süýji miweleri bolan granola tapawudy ýok, hemmämiziň siziň üçin gaplama pikirlerimiz bar!

 • Zynjyrly belok gaplamak üçin gaýtadan ulanylýan plastik fermuar halta

  Zynjyrly belok gaplamak üçin gaýtadan ulanylýan plastik fermuar halta

  “Packmic” 2009-njy ýyldan bäri süýtli belok gaplamakda öňdebaryjy üpjün ediji.Dürli ululykdaky we çap ediji reňkli ýörite bugdaý belok sumkasy. Adamlar saglyga has köp üns berýärler, şonuň üçin bugdaýly belok önümleri şu günki reseptlerde meşhur bolýar. 3 gapdal möhür haltasy, 2,5 kg 5kg 8kg fermuar tekiz aşaky sumkalar, kiçijik protein önümleri Goýma paketinde süýtli belok paketi we stikerleriň gaplaýyş formaty üçin rulonda film.

123456Indiki>>> Sahypa 1/8