Innowasiýa

Spot Glossy Finish2

Ott Spot Glossy Finish

Softumşak el degirmek

● Softumşak degirme

Gödek Mat gutar

Ote Gödek Mat gutarmak

Kraft Kagyz

Flexo Çap etmek

Folga markasy we nagyş çap etmek1

● Folga markasy we nagyş çap etmek

Folga markasy we nagyş çap etmek2

● Folga markasy we nagyş çap etmek

Aýratynlyklary

SPOT GLOSSY FINISHhalta lak lak diýlip hem atlandyrylýar, halta sarp edijileriň gözi üçin has özüne çekiji tekjede bölekleýin mat we ýalpyldawuk täsir edip biler.

SOFT TOUCHFinish mat bilen meňzeş, el degirmek has üýtgeşik, suratlardan tapawudyny görmek kyn, ýöne degeniňizde haýran galarsyňyz!

IOT GOWY GÖRNÜŞmat ýa-da metal folga, öňünden burawlanan plastinkany ulanyp, sumka ýylylyk bilen möhürlenýän usuldyr.Bu, gaplamalaryňyza iş adyňyzy, logotipiňizi, bellikleriňizi we başga zatlary goşmaga mümkinçilik berýär.Customörite gyzgyn möhürlenen haltalar has şahsylaşdyrylan görnüşi hödürlemän, eýsem işiňiz üçin ajaýyp mahabatdyr.

ROUGH MATTE Lakmat lak bilen deňeşdirilende has däneli, PACKMIC müşderileri önüm tekjesiniň barlygyny ýokarlandyryp, aýratyn bahany döredip bilerler!

FLEXO Çap etmekgönüden-göni 8 reňk bilen kagyzda çap edilýär, sarp edijileriň köp bölegi kagyz duýgusyny gowy görýärler, ýöne kagyz ýüzünde çap etmek plastmassa filmde çap etmekden has kyn.Hytaýda bu kynçylygy ýeňip geçip, owadan çap edip biljek az sanly zawodlaryň biri.

FOIL STAMP & EMBOSSING PRINTING Çapda nepislik folga möhürlemekden we nagyşlamakdan başga zat däl.Metal folga çap etmek, adaty bir eseri özüne çekiji hil bilen üpjün edýär.Folga möhürlemesi, has täsirli 3-görnüşli görnüş döretmek üçin nagyşlamak ýa-da aýyrmak bilen birleşdirilip bilner.Nagyş, göterilen ýa-da aşak düşürilen şekili kagyzyň içine basýar.Folga möhüri we nagyş bilen gazanylan ajaýyp täsir, ilkinji gezek täsir galdyrjak bolanda ýeňip bolmaýar.

Kofe gaplamasynda ajaýyp

Täzelik1-aýyrmak-min

Galan galstuk

Kofe TIN TIE torbalary çyglylygyň ýa-da kislorodyň täze kofe noýbasynyň ýa-da sebäpleriň hapalanmagynyň öňüni almak üçin ýörite döredildi.Torbalar buklanda ýapylýan möhür bilen ýapylýar we her gezek ulanylanda gaýtadan möhürlenýär, ýöne wagtyň geçmegi bilen roasteriň gaplaýyş bölüminiň toparynda kynçylyk çekýär.

Jübü fermuar

Kofe haltalary üçin moda we ýokary maslahat berilýän ýyrtyk fermuar hem diýilýär!Salgy aýrylandan soň, fermuar basylanda halta gaýtadan işleýär we kislorod täsiriniň öňüni alýar.Olaryň dar dizaýny, saklamak, saklamak we daşamak wagtynda az ýer tutýandygyny aňladýar.Kagyz gutulary bilen deňeşdirilende, 30% az material ulanýarlar, galyndylary azaltmak isleýän horazlar üçin amatly wariant.

555
56

Klapan goýmasy

Bir taraplaýyn peselýän klapanlar howanyň girmeginiň öňüni alyp, sumkanyň içindäki basyşy boşadýar. Bu oýny üýtgedýän täzelik, önümiň täzelenmegine mümkinçilik berýär we kofe goşundylarynda aýratyn peýdalydyr.

Wipf wicovalve goýmasy

Wipf wikowawle Şweýsariýada ýasaldy.Qualityokary hilli wipf wicovalve howanyň gowulaşmagynyň öňüni alyp, sumkanyň içinden basyş çykarýar.Oýun üýtgedýän bu täzelik, önümiň täzelenmegini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär we kofe goşundylarynda aýratyn peýdalydyr.

20211203140509-min-e1638930367371

Bellik programmasy

Speedokary tizlikli bellik enjamlarymyz sumkaňyza ýa-da haltaňyza ýazgylary çalt we deň derejede ulanýar, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.Etiketka bellikleri, ýokumly maglumatlary görkezmek üçin zerur önümler üçin tygşytly görnüşdir.