Miwe we gök önümleri gaplamak üçin azyk derejesindäki plastik stand upPouch

Gysga düşündiriş:

250g 500g 1000g Iýmit derejeli plastmassa mat gutarýar Guradylan miweler üçin gaýtadan ulanylýan tegelek burç.

Öndüriji, ýokary hilli tegelek burç bilen Matt gutarýan halta.Torba miwe we gök önümçiliginde giňden ulanylýar.

Torba materialy, ölçegi we çap edilen dizaýny siziň markaňyz üçin islege bagly bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt harytlar barada jikme-jiklik

Torbanyň stili: Torbada dur Material laminasiýa: PET / AL / PE, PET / AL / PE, özleşdirilen
Marka: PACKMIC, OEM & ODM Senagat ulanylyşy: iýmit gaplamak we ş.m.
Asyl ýeri Şanhaý, Hytaý Çap etmek: Agyrlyk çap etmek
Reňk: 10-a çenli reňk Ölçegi / Dizaýn / logo: Custöriteleşdirilen
Aýratynlyk: Päsgelçilik, çyglylygy subut etmek Möhürlemek we tutmak: Atylylyk möhürlemesi

Önümiň jikme-jigi

500g 1kg lomaý iýmit şokolad süýt topy gaplamak, iýmit gaplamak üçin halta dur

Iýmit bahalary şahadatnamalary bilen iýmit gaplaýyş haltalary, fermuar, OEM & ODM öndürijisi bilen ýöriteleşdirilen halta haltasy,

indeks

“Stand up halta” bazardaky çeýe gaplamanyň täze görnüşidir, Iki sany ajaýyp artykmaçlygy bar: ykdysady we amatly, durýan halta hakda bilýärsiňizmi?Ilki bilen jübimize salmak gaty aňsat durýan halta üçin amatly, önümiň derejesini, tekjä wizual täsirini ýokarlandyryp bilýän, götermek, ulanmak üçin gaty amatly mazmunyň azalmagy bilen ses azalýar. möhürlemek we täze saklamak.PE / PET gurluşy bilen, dürli önümlere esaslanyp, olary 2 gatda we 3 gatda bölmek mümkin.Ikinjiden, çykdajylar beýleki haltajyklardan has arzan, köp öndürijiler çykdajylary tygşytlamak üçin halta görnüşlerini saýlamak isleýärler.

Stand up halta çeýe gaplamalarda, esasanam şireli içgilerde, sport içgilerinde, çüýşeli agyz suwunda, siňdirilýän jele, ýakymly önümlerde we beýleki önümlerde gaty meşhur, “Stand up” haltalary hem kem-kemden ulanylýar

Käbir kir ýuwýan önümlerde, gündelik kosmetika, lukmançylyk önümleri we ş.m.Suwuk, ýuwujy serişde, duş jeli, şampun, ketçup we beýleki suwuklyklary ýuwmak ýaly, kolloid we ýarym gaty önümlerde hem ulanylyp bilner.

Miwe we gök önüm gaplaýyş haltasy

Üpjünçilik ukyby

Hepdede 400,000 bölek

Hil gözegçiligi üçin soraglar

1-nji sorag. Kompaniýanyňyzyň hili nähili?
Gelýän material gözden geçirmek, prosese gözegçilik we zawod barlagy
Her stansiýanyň önümçiligi tamamlanandan soň hil barlagy geçirilýär, soňra önüm synagy geçirilýär, soňra gaplamak we eltip bermek gümrükhanadan geçenden soň amala aşyrylýar.

2-nji sorag. Şereketiňiziň ozal başdan geçiren hil meselesi haýsylar?Bu meseläni nädip gowulandyrmaly we çözmeli?
Kompaniýamyzyň önümleriniň hili durnukly we şu wagta çenli hiç hili hil meselesi ýüze çykmady.

S3. Önümleriňiz yzarlanýarmy?Şeýle bolsa, bu nähili amala aşyrylýar?
Gözleg, her önümiň özbaşdak belgisi bar, önümçilik buýrugy berlende bu san bar we her bir işde işgäriň goly bar.Mesele bar bolsa, ony iş ýerinde gönüden-göni yzarlap bolýar.

4.Harydyňyzyň öndürijilik derejesi nähili?Nädip gazanylýar?
Hasyl derejesi 99%.Önümiň ähli bölekleri berk gözegçilikde saklanýar.


  • Öňki:
  • Indiki: