Sanly çap etmek

20220228133907
202202231240321

Näme üçin sanly çapdan peýdalanmaly?

Sanly çap etmek, sanly esasly şekilleri göni filmlere çap etmekdir.Reňk sanlary bilen çäk ýok, çalt öwrülişik, MOQ ýok!silindr zarýadyny tygşytlap bilýän, Sanly çap etmek markalara has ýokary çap hili bilen has çalt bazara çykmaga mümkinçilik berýär.

1

Iň pes sargytlar

Sanly çap etmek markalara az mukdarda çap etmek mümkinçiligini berýär.

Sanly çap etmekde, öz dizaýnlaryňyz bilen 10 bölek çap edilen sumkany sargyt etmekden utanmaň, has möhümi, hersi dürli dizaýnly!

Az mukdarda sargytlar bilen markalar çäkli neşir gaplamalaryny döredip, has köp mahabat işledip we bazarda täze önümleri synap bilerler.Uly gitmek kararyna gelmezden ozal çykdajylary we marketing täsirleriniň töwekgelçiligini ep-esli azaldyp biler.

Çalt öwrülişik

Sanly çap etmek, çalt, aňsat we ýokary hilli kompýuteriňizden çap etmek ýalydyr.PDF ýa-da başga bir format ýaly sanly faýllar kagyz we plastmassa çap etmek üçin göni sanly printere iberilip bilner.

Agyrlyk agyrlygy bilen 4-5 hepde dowam edýän öňdebaryjy wagt hakda kelläňiz agyrmaz, Sanly çap etmek üçin ajaýyp sumkalary taýýarlamak üçin bary-ýogy 2 hepde gerek.

202202231240323
5

Çäklendirilmedik reňkler

Sanly görnüşde çeýe çeýe gaplamalara geçmek bilen, indi tabak ýasamaga ýa-da kiçi göwrümli gurnama tölegini tölemäge zerurlyk ýok.Birnäçe dizaýn bolanda, tabak zarýadyňyzyň bahasyny ep-esli tygşytlar.Bu goşmaça peýdasy sebäpli, markalar tabak tölegleriniň bahasy barada hiç hili üýtgeşme girizmäge ukyply.