Haýwan iýmitleri we bejeriş gaplamalary üçin açyk penjire bilen ýöriteleşdirilen duruň

Gysga düşündiriş:

Premium quality Custöriteleşdirilen dizaýn Aç-açan penjire, göz ýaşardyjy kraft kagyz halta food Iýmit gaplamak üçin fermuar bilen haltajyklar öý haýwanlary üçin iýmitdir we gaplamalary bejerýär.

Torbalaryň materialy, ölçegi we çap edilen dizaýny hökmany.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt harytlar barada jikme-jiklik

Torbanyň stili: Torbada dur Material laminasiýa: PET / AL / PE, PET / AL / PE, özleşdirilen
Marka: PACKMIC, OEM & ODM Senagat ulanylyşy: iýmit gaplamak we ş.m.
Asyl ýeri Şanhaý, Hytaý Çap etmek: Agyrlyk çap etmek
Reňk: 10-a çenli reňk Ölçegi / Dizaýn / logo: Custöriteleşdirilen
Aýratynlyk: Päsgelçilik, çyglylygy subut etmek Möhürlemek we tutmak: Atylylyk möhürlemesi

Önümiň jikme-jigi

Iýmit gaplamak üçin ýöriteleşdirilen Stand Up Kraft Kagyz haltasy, OEM & ODM öndürijisi, iýmit bahalary şahadatnamalary bilen iýmit gaplaýyş haltalary, doypack diýlip hem atlandyrylýan halta adaty bölek kofe haltasydyr.

indeks

Hyzmat edişimiz aşakdaky ýaly:

1. Derňew dörediň
Haýsy gaplama gözleýändigiňiz barada maglumat ibermek bilen gözleg formasyny döretmek.Jikme-jiklikler.sumka stili, ölçegi, material gurluşy we mukdary ýaly.24 sagadyň dowamynda teklip hödürläris.

2. Çeper eserleriňizi iberiň
Görkezilen dizaýny üpjün ediň, has gowy PDF ýa-da AI formatda, Adobe Illustrator: Faýllary * .AI faýllary görnüşinde ýatda saklaň Ill Illustrator faýllaryndaky tekst eksport etmezden ozal meýilnamalara öwrülmelidir.Fhli şriftler çyzgy görnüşinde talap edilýär.Adobe Illustrator CS5 ýa-da has soňraky işleriňizi dörediň.Reňklere berk talaplaryňyz bar bolsa, has takyk çap edip biler ýaly Pantone koduny bermegiňizi haýyş edýäris.

3. Sanly subutnamany tassyklaň
Bellenen dizaýny alanymyzdan soň, dizaýnerimiz size ýene bir gezek tassyklamak üçin sanly subutnama berer, sebäbi sumkalaryňyzy çap ederis, sumkadaky ähli mazmunyň dogrudygyny, reňklerini, tipografiýasyny, hatda söz harplaryny barlamak siziň üçin möhümdir. .

4. PI we goýum tölegini ediň
Sargydy tassyklandan soň, 30% -40% goýum goýmagyňyzy haýyş edýäris, şonda önümçiligi gurarys.

5. iberiş
Iň soňky maglumatlary doldurylan mukdary, sap agramy, jemi agramy, göwrümi ýaly haryt jikme-jikliklerini öz içine alarys, soňra iberişleri size tabşyrarys.

Katalog (XWPAK) _ 页面 _33

产品 图片 2

Üpjünçilik ukyby

Hepdede 400,000 bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak: adaty standart eksport gaplamasy, kartonda 500-3000 sany

Eltip beriş porty: Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou porty, Hytaýyň islendik porty;

Öňdebaryjy wagt

Mukdary (bölekler) 1-30,000 > 30000
Est.Wagt (günler) 12-16 gün Gepleşik geçirmek

  • Öňki:
  • Indiki: