PACKMIC Co., Ltd.

ISO BRC we IOMIT GRADE KERTIFIKATLARY BILEN IOS KÖP YGTY FLEXIBLE GURAMA ÜPJÜNÇI

Kompaniýanyň tertibi

2003-nji ýyldan bäri çeýe gaplama haltalaryny öndüriji, Şanhaýyň Songjiang senagat zolagynda ýerleşýän “PACKMIC LTD” kompaniýasy 10000 inedördül metrden gowrak meýdany, şol sanda 7000 inedördül metr agyr ussahanany öz içine alýar, Kompaniýada 130-dan gowrak inersener we tehniki işgärler, ISO BRC we iýmit derejesi şahadatnamalary bilen.

Dürli bazar segmentleri üçin fermuar torbalar, tekiz aşaky haltalar, dur haltalar, kagyz kagyz haltalary, sumkalar, vakuum haltalary, gusset haltalary, sumkalar, ýüz maska ​​haltalary, öý haýwanlary üçin torbalar, gaplama çözgütleriniň doly toplumyny hödürleýäris. kosmetiki haltalar, rulonly film, kofe haltalary, gündelik himiki haltalar, alýumin folga haltalary we ş.m. Gowy abraý we 15 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, WAL-MART, JELLY ýaly dürli ugurlarda käbir ajaýyp markalar bilen üstünlikli işleýäris. BELLY, MISSION IOMIT, IEST GOWY, PEETLER, EDEBI FASULLAR, KOSTA we ş.m.

23-22
1
Laminasiýa ussahanasy (1)

Köp sarp edijiniň häzirki wagtda planetadaky täsirini azaltmagyň we pullary bilen has ygtybarly saýlawlary amala aşyrmagyň, şeýle hem watanymyzy goramagyň täze usullaryny gözleýändigini göz öňünde tutup, gaýtadan ulanylýan we kompost edilip bilinýän kofe gaplamalaryňyz üçin durnukly gaplama çözgütlerini taýýarladyk.

Şeýle hem kiçi kärhanalar üçin düýş görmeýän “Big MOQ” -iň kelle agyryny çözmek üçin, plastinkanyň bahasyny tygşytlap bilýän, şol bir wagtyň özünde MOQ-ny 1000-e çenli azaldyp bilýän sanly printeri çykardyk. Kiçi telekeçilik hemişe biziň üçin uly mesele.

Iş gatnaşyklarymyzy ele almaga we başlamaga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.